พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:04 น. 640 ครั้ง นายนฤพนธ์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ผู้วิจัย     นายนฤพนธ์ บุญเสนา

            การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ แบบฝึกหัด สื่อเพาเวอร์พอยต์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาที่ใช้สื่อการเรียนการสอน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปหาข้อดีและข้อบกพร่อง ต่อจากนั้นได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยการใช้แผนการสอนที่พัฒนา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

            ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอนในภาพรวม พบว่า แบบฝึกหัดมีความละเอียด ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาและมีความชัดเจน ทุกหน่วยมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดภาพพจน์ สามารถเรียนรู้ และเข้าใจง่าย  เกิดความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน และยังทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมไปถึงขั้นตอนการทำงาน รูปแบบการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย  ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพได้ และสุดท้ายสื่อที่ดีจะช่วยลดภาระของครูผู้สอนโดยไม่ต้องได้อธิบายหลายครั้ง