การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจ่า

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:14 น. 790 ครั้ง นายวีระวัฒน์

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจ่า

วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3128-0006)

ชื่อผู้วิจัย นายวีระวัฒน์ สัตนาโค

ปี พ.ศ. 2559

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจ่าสัญลักษณ์ และความหมาย เกี่ยวกับเรื่อง ผังงาน ส่าหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2559 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ่านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการด่าเนินการวิจัย แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน ท่าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีเฉลี่ย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า T score


ผลการวิจัยพบว่า
       คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนวิจัย = 42.42
       คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังวิจัย = 63.38
       ความแตกต่างของคะแนนทีก่อนวิจัยและหลังวิจัย = 63.38 – 42.42 = 20.96
       ค่าร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น = (20.96/42.42) x 100 = 49.41