เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:17 น. 438 ครั้ง นายวรวิทย์

ในปัจจุบันมีผู้นิยมใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านการสื่อสารเป็นจำนวนมากซึ่งขีดความสามารถของอินเทอร์เน็ต ในยุคปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพสูงแตกต่างจากอดีต ซึ่งในอดีตที่ส่วนใหญ่แล้วใช้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้บนแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลาย และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย มีความทันสมัย ของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่แพร่หลาย
การให้อาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความสำคัญมาก ซึ่งส่งผลจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารของสัตว์อาจได้มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหรือเกิดขึ้นจากการแปรรูปที่ได้จากพืช การให้อาหารแก่สัตว์มีความสำคัญเนื่องจาก อาหารสัตว์ถูกใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนัง โครงกระดูก และอวัยวะภายใน อีกทั้งสัตว์แต่ละวัยมีความต้องการของจำนวนและปริมาณของอาหารที่แตกต่างกัน
จากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและเห็นความสำคัญของการให้อาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในชีวิตประจำวันของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำ แต่แฝงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทั้งยังนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การดำเนินการเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในงานประดิษฐ์เพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างของเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet ที่มีความเป็นไปได้ในการสร้าง ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ มีความสอดคล้องกัน ออกแบบโครงสร้าง ชุดคำสั่งโปรแกรม การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต และชุดกลไกควบคุมการทำงานโดยเซอร์โวมอเตอร์ แล้วดำเนินการจัดหา และ จัดซื้อตามแหล่งผลิต และ จำหน่ายทั้งในจังหวัดอุดรธานี และ กรุงเทพมหานคร เมื่อได้วัสดุอุปกรณ์ครบตามที่ออกแบบไว้แล้วจึงได้เริ่มแบ่งงานกันในกลุ่มนักศึกษาเพื่อประกอบโครงสร้างแต่ละส่วนให้เป็นเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet ตามที่ออกแบบไว้ และได้ทำการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือโครงสร้างบางอย่างให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพวัสดุอุปกรณ์ เมื่อประกอบโครงสร้าง ชุดคำสั่งโปรแกรม การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและชุดกลไกควบคุมการทำงานเซอร์โวสำเร็จจึงทำการทดสอบทั้งระบบ
สรุป จากผลการทดสอบเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์โดยนำสายแลนเชื่อมต่อระหว่างเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet กับเราต์เตอร์ หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ที่เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet แล้วนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาเปิดแอปพลิเคชั่นควบคุม หน้าจอจะแสดงผลการเชื่อมต่อเริ่มการทำงานของกล่องควบคุมเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet โดยการสั่งระบบให้เริ่มการทำงาน ตัวเครื่องจะให้อาหารปลาโดยอัตโนมัติแล้วจะหยุดเองตามเวลาที่ตั้งไว้ และยังมีระบบสำรองการทำงานในขณะที่ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา โดยการตั้งเวลาที่บอร์ดควบคุมระบุเวลาตามที่ต้องการที่จะให้อาหารสัตว์ ตัวเครื่องให้อาหารสัตว์ผ่าน Internet ก็จะทำงานตามปกติในขณะที่ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา