การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล รายวิชา 3105-2105 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:19 น. 841 ครั้ง นายสุทธวิทย์

การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3105-2105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปหาข้อดีและข้อบกพร่อง ต่อจากนั้นได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

ผลการวิเคราะห์เอกสารประกอบการสอนในภาพรวม พบว่า เนื้อหาและแบบฝึกหัดมีความละเอียด ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาและมีความชัดเจน ทุกหน่วยมีภาพประกอบที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดภาพพจน์ สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่าย เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการเรียนและยังทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด