การพัฒนาชุดทดลองการขับเคลื่อนกลไก(Servo Mechanism)

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:00 น. 374 ครั้ง นายอภิเดช

                                                                   บทคัดย่อ                         

     จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้  เพื่อพัฒนาชุดทดลองการขับเคลื่อนกลไก  และเพื่อศึกษาผลการใช้งานชุดทดลอง  โดยการใช้ประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1  ได้แก่  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 20 คน  กลุ่มตัวอย่าง 2 เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 2  ได้แก่  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 20 คน  และกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 3 เพื่อการใช้ครั้งที่ 3  ได้แก่  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 20 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ใบงานและแบบฝึกหัด  และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)