ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
 • Analog Input_Output CP1H ladder Diagram[อ่าน : 524 ครั้ง]
 • ลูกทุ่งฮิต ลูกทุ่งฮิต[อ่าน : 543 ครั้ง]
 • การวิจัยอุปกรณ์นับเหรียญบาทจากขวดน้ำ อุปกรณ์นับเหรียญบาทจากขวดน้ำ[อ่าน : 473 ครั้ง]
 • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล รายวิชา 3105-2105 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 836 ครั้ง]
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( การวัดทรานซิสเตอร์ Transistor) ในรายวิชาเครื่องเสียง (2105-2008) ระด... ทรานซิสเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในการประดิษฐ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เฉกเช่น การพิมพ์ รถยนต์ และโทรศัพท์ ทรานซิสเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบแอ็คทีฟหลักในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ความสำคัญของทรานซิ...[อ่าน : 582 ครั้ง]
 • การวิจัยการเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ นักเรียนชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิช... การเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ นักเรียนชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ[อ่าน : 563 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ข... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 967 ครั้ง]
 • เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาคุณสมบัติของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ปีการศึกษา 2558[อ่าน : 574 ครั้ง]
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 849 ครั้ง]
 • เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหา การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 442 ครั้ง]
 • หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัส 2105-2010 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 494 ครั้ง]
 • THE DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF THE EXPERIMENTAL KIT FOR SERIAL PORT ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 448 ครั้ง]
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( การวัดทรานซิสเตอร์ Transistor) ในรายวิชาเครื่องเสียง (2105-2008) ระด... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 552 ครั้ง]
 • การพัฒนาชุดทดลองการขับเคลื่อนกลไก(Servo Mechanism) ปีการศึกษา 2557[อ่าน : 476 ครั้ง]
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 14