ติดต่อเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 3-4 
เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์. 042-221538

E-mail : vichai@udontech.ac.th 

Website : http://it.udontech.ac.th

facebook : www.facebook.com/แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี