ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

ศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการบริการสังคมสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เตรียมความพร้อมกำลังคน นักปฏิบัติการเข้าสู่การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0

สร้างนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี สู่ สถานประกอบการ

วิจัยพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและถ่ายทอดสู่สังคม

วัตถุประสงค์

๑ นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒– ๒๕๖๑)

๒ นักเรียนและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม

๓ นักเรียนจัดทำโครงงานและวิจัยที่มุ่งพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมุ่งสู่การแข่งขันสู่ระดับชาติ ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ

๔ บุคลากรมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

๕ บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

๖ มีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

๗ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชมชุน และองค์กรอื่น อย่างสม่ำเสมอ