เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งอยู่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 042-221538 จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ชื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
       พ.ศ. 2547 ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 มีชื่อว่า “ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชาชีพ เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้ชื่อ “ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์” ขึ้นในปีการศึกษา 2556 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นเวลา 3 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ