ชื่อ : นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
เบอร์โทรศัพท์ : 0868645460
อีเมล์ : sakkarin@udontech.ac.th

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤษภาคม 2560
  วุฒิการศึกษา
 

 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 

  ประวัติการทำงาน
   

2555-2559 ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

2559-2560 ครูพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

2560-ปัจจุบัน ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

วิชาการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

วิชากราฟฟิกและแอนิเมชั้น

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ