แนวทางการประกอบอาชีพ

ระดับปวช.

1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

2. ประกอบอาชีพส่วนตัว รับเหมาก่อสร้าง

3. ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ระดับปวส.

1.เอกชน

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

-ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิค

-ผู้ควบคุมงานสำรวจ ออกแบบก่อสร้างและประมาณราคาก่อสร้างทั่วไป

-ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกร

-ประกอบอาชีพส่วนตัว รับเหมาก่อสร้างฯ

 

2.รับราชการ

ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแผนที่ นายช่างชลประทาน

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)

-สนง.เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

-การประปาส่วนภูมิภาค ประปาเขต

-สนง.ที่ดินจังหวัด ที่ดินอำเภอ

-สนง.ชลประทาน

-สนง.ทางหลวงชนบท แขวงการทาง

-สนง.โยธาธิการและผังเมือง

-รับราชการในตำแหน่งอื่นๆ

 

เส้นทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วท.บ. เทคโนโลยีการก่อสร้าง

-มหาวิทยาลัยราชภัฎ

 

ทล.บ. เทคโนโลยีการก่อสร้าง

-สถาบันการอาชีวศึกษา

 

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

-มหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชนอื่นๆ