ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


จุดประสงค์สาขาวิชา


     1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

     2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการ งานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างก่อสร้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

     3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างก่อสร้าง

     4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไดเ้หมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน

     5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้างในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

     6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตยส์ุจริต มีระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

     1. วางแผนดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

     2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

     3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ

     4. สำรวจเพื่อการก่อสร้าง

     5. อ่านแบบเขียนแบบในงานก่อสร้าง

     6. ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้

     7. ใช้วัสดุก่อสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

     8. ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

     9. สร้าง และประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้

     10. ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย

     11. ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย

     12. ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย

     13. ปฏิบัติงานก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวอาคารพักอาศัย

     14. ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคารพักอาศัย

 โครงสร้างหลักสูตร

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาโยธา


จุดประสงค์สาขาวิชา
     

     1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารและจัดการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

     2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาวิชาชีพโยธา ให้ทันต่อ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

     3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

     4. เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในการ ประกอบวิชาชีพโยธา

     5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโยธา สำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมการทำงานเครื่องจักรกล งานโยธา และควบคุมการทำงานก่อสร้าง

     6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโยธาในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

     7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตยส์ุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

     1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

     2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

     3. สำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา

     4. เขียนรายงานติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

     5. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลงานโยธา

     6. อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างและงานโยธา

     7. ประมาณราคางานก่อสร้างและงานโยธา

     8. ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้

     9. ก่ออิฐ ฉาบปูน และทำงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

     10. เขียนแบบ พิมพ์แบบ ด้วยชุดโปรแกรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการก่อสร้างงานถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน คลองส่งน้ำ และผ่าย

โครงสร้างหลักสูตร