ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาก่อสร้าง ปีพ.ศ.2557

จุดประสงค์สาขาวิชา
1 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3 เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านความแข็งแรงของวัสดุ พฤติกรรมของโครงสร้างที่เกี่ยวสถิตศาสตร์และคำนวณหาแรงในโครงสร้าง
4 เพื่อให้สามารถ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคา เทคนิควิธีการก่อสร้าง พร้อมทั้งการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง
5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์
6 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างก่อสร้างในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7 เพื่อให้มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพช่างก่อสร้างในสถานประกอบการ
8 เพื่อบูรณาการ รายวิชาเป็นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
9 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่

1 วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3 วิเคราะห์ระบบอาคาร ระบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบและกำหนดรายการ
4 เลือกวัสดุ เทคนิค และวิธีการตามลักษณะของงานก่อสร้าง
5 ปฏิบัติงานทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
6 สำรวจ วางแผนการดำเนินงาน ประมาณราคา จัดเตรียม ประกอบ และติดตั้งตามข้อกำหนด
7 จัดการงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
8 ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ และสัญญางานก่อสร้าง
9 ตรวจงานก่อสร้าง จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผล
10 ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา ปีพ.ศ.2557

จุดประสงค์สาขาวิชา

1 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพโยธาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3 เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานงานโยธา
4 เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา บริหารและจัดการการก่อสร้าง และทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา
5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางและงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
6 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโยธาในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
1 วางแผน ดำเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและหลักความปลอดภัย
2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3 สำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
4 เขียนแบบก่อสร้างงานโยธา
5 แยกรายการวัสดุและประมาณราคา
6 วางแผน จัดการ และควบคุมงานโยธา
7 ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา
8 คำนวณออกแบบโครงสร้าง

โครงสร้างหลักสูตร