ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


จุดประสงค์สาขาวิชา

      1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

      2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างก่อสร้างให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

      3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการอ่านแบบ การเขียนแบบ ประมาณราคา เทคนิคก่อสร้าง สารวจ ฯลฯ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง

      4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง ได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน พร้อมทั้ง เลือกใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม

      5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

      6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
1 ด้านความรู้ ได้แก่
     1.1 หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
     1.2 หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
     1.3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
     1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
2 ด้านทักษะ ได้แก่
     2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
     2.2 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด
     2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
     2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
     3.1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างก่อสร้าง ตามหลักการและกระบวนการ
     3.3 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
     3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
     3.5 สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
     3.6 อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง
     3.7 ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลไม้
     3.8 ใช้วัสดุก่อสร้างและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทางาน
     3.9 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
     3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพช่างก่อสร้าง ที่ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมในบางเรื่อง
     3.11 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานก่อสร้าง
     3.12 ให้คำแนะนาพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
     3.13 สร้างและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้
     3.14 ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย
     3.15 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
     3.16 ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
     3.17 ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย
     3.18 ปฏิบัติวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง
     3.19 ปฏิบัติวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา


จุดประสงค์สาขาวิชา
      1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
      2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพงานโยธาให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
      3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านโยธา
      4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโยธาได้ในระดับชำนาญงาน
      5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโยธาในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
      6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดารงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
1 ด้านความรู้ ได้แก่
     1.1 หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
     1.2 หลักการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
     1.3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
     1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
2 ด้านทักษะ ได้แก่
     2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
     2.2 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
     2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
     2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
     3.1 วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพงานก่อสร้างและงานโยธาตามหลักการและกระบวนการ
     3.3 เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
     3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
     3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพช่างโยธาที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
     3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานโยธา
     3.7 ให้คำแนะนาพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
     3.8 สำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา

     3.9 เขียนรายงานติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
     3.10 เข้าใจกระบวนการการทางานของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและงานโยธา
     3.11 อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างและงานโยธา
     3.12 ประมาณราคางานก่อสร้างและงานโยธา
     3.13 มีความรู้พื้นฐานในงานก่อสร้างและงานโยธา
     3.14 ปฏิบัติงานพื้นฐานในงานก่อสร้างและงานโยธา
     3.15 เขียนแบบ พิมพ์แบบ ด้วยชุดโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้างและงานโยธา

โครงสร้างหลักสูตร