ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำทางอาชีพ

 

วิสัยทัศน์

ทักษะเป็นเลิศ เกิดรายได้ระหว่างเรียน พากเพียรศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาให้ประกอบอาชีพได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  นักศึกษา

3.พัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ครู-อาจารย์

 

สถานที่ทำการ

อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน     042-221538 ต่อ 503