กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
โครงการการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้า...

ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมประกวด ดาว- เดือ...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 149 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมไหว้ครูแผนกช่างส...

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 [อ่าน : 175 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบ...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [อ่าน : 151 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP [อ่าน : 129 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการ ม้านั่งสมัยใหม่ (Modre...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 109 ครั้ง]

โครงการ กรอบรูปโคมไฟ (LAMP IN...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 99 ครั้ง]

โครงการ เก้าอี้ยางสานด้วยมือ R...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 110 ครั้ง]

โครงการ Table Custom โต๊ะคัสตอ...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 110 ครั้ง]

โึครงการกัลปพฤกษ์การ์เด้นแลนด์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม... [อ่าน : 86 ครั้ง]

โครงการศูนย์วิทยบริการโรงเรียน...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ว... [อ่าน : 108 ครั้ง]

โครงการ โคมไฟสามเหลื่อม (Trian...

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 128 ครั้ง]

โต๊ะ TABLE – X

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา... [อ่าน : 81 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทีมีต่อกระบวนกา... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 98 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 85 ครั้ง]
  • การศึกษาผลการเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 3 รหัส 2108-2003 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการระบายสีน้ำของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1(ม.6) ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 111 ครั้ง]
  • การพัฒนาบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[อ่าน : 81 ครั้ง]