กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีย...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 413 ครั้ง]

Open House สถาปัตยกรรม วท.อุดร...

Open House สถาปัตยกรรม วท.อุดรธานี 2020 [อ่าน : 354 ครั้ง]

สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy new y...

ร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์สานสัมพันธ์ จับสลาก สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy new year 2020 [อ่าน : 305 ครั้ง]

กองเชียร์ และ เชียร์หลีดเดอร์...

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี udtc games 2019 [อ่าน : 345 ครั้ง]

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีย...

การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้าง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ , การ... [อ่าน : 359 ครั้ง]

โครงการ ROYAL CREEK GOLF CLUB...

โครงการ ROYAL CREEK GOLF CLUB AND RESORT ที่ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ด้านสถาปัตยกรรม งานภูมิทัศน์ กับนั... [อ่าน : 315 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิด...

โครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรก... [อ่าน : 261 ครั้ง]

ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปน...

ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [อ่าน : 277 ครั้ง]

รางวัลประกวดพานไหว้ครู ประเภทค...

เช้านี้ unity award ยินดีกับน.ศ.ทุกคนที่ช่วยกันทำผลงาน ปวช.1 สถาปัตยกรรม Arch @026 [อ่าน : 275 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบ...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [อ่าน : 707 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP [อ่าน : 753 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ปวช.3 : โครงการปรับปรุงศูนย์อา...

เพื่อปรับปรุงร้านอาหารไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น หลังจากการทำธุระในไปรษณีย์หรื... [อ่าน : 25 ครั้ง]

ปวช.3 : โครงการ มดงาน โคเวิร์ค...

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ การทำงานในออฟฟิศ หรือนักเรียน นักศึก... [อ่าน : 20 ครั้ง]

ปวช.3 : โครงการ ปรับปรุงศูนย์อ...

เพื่อตอบสนองผู้ใช้ในบริการของ ปรับปรุงศูนย์อาหารที่ดินจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 20 ครั้ง]

ปวช.3 : โครงการ เจเมลี่บิวตี้...

เพื่อให้มีอาคารที่มีการออกแบบศูนย์ความงามที่เหมาะสมตรงกับการใช้งานที่มีความปลอดภัย และทันสมัยครบครัน [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการ bobe food center

เสนอโครงการศูนย์อาหารสำหรับโบ๊เบ๊อุดรธานี ที่มีลูกค้าหนาแน่น แต่ยังขาดบริการร้านอาหารที่ได้คุณภาพ [อ่าน : 258 ครั้ง]

โครงการ JAT HOUSE

โรงแรมคงความเป็น สถาปัตยกรรมอีสานไว้ให้เยอะที่สุด โรงแรมของเราจึงเป็นโรงแรมที่โดดเด่นด้านการตกแต่งสไ... [อ่าน : 272 ครั้ง]

โครงการ Rocket coffee bar

โครงการที่ออกแบบร้านอาหาร ด้วยตู้คอนเทรน์เนอร์ [อ่าน : 276 ครั้ง]

โครงการหอสมุดเวสสุวรรณ

โครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาชนที่ต้องการศึกษาหาความรู้ต่างๆได้อย่างครบถ้วนทุกวงจร การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น... [อ่าน : 280 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • พฤติกรรมการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้... ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 19 คน [อ่าน : 361 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดี่ยวกับแบบกลุ่ม[อ่าน : 301 ครั้ง]
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น Enscape For Sketchup ระดับประกา... แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดับปวช.3[อ่าน : 342 ครั้ง]
  • การส่งเสริมเจตคติการส่งงานของผู้เรียน วิชา 3108 2106 การเขียนแบบก่อสรา้ง 2 ปีการศึกษา 2561 ครูวรพงศ์ รอบรู้[อ่าน : 505 ครั้ง]
  • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม รายวิชา 2108 1004 ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา... ครูเขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม[อ่าน : 397 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 2 รหัสวิชา 2108 2005 ปีการศึกษา 2561 ครูสุชัญญ์ญา ชะลูด[อ่าน : 422 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการการออกแบบโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับ ประก... ครูวรัญญา พงษ์หนองโน[อ่าน : 497 ครั้ง]
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครูสุภัสสร เสริมทรัพย์[อ่าน : 487 ครั้ง]