กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีย...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 181 ครั้ง]

Open House สถาปัตยกรรม วท.อุดร...

Open House สถาปัตยกรรม วท.อุดรธานี 2020 [อ่าน : 178 ครั้ง]

สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy new y...

ร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์สานสัมพันธ์ จับสลาก สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy new year 2020 [อ่าน : 160 ครั้ง]

กองเชียร์ และ เชียร์หลีดเดอร์...

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี udtc games 2019 [อ่าน : 145 ครั้ง]

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีย...

การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้าง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ , การ... [อ่าน : 153 ครั้ง]

โครงการ ROYAL CREEK GOLF CLUB...

โครงการ ROYAL CREEK GOLF CLUB AND RESORT ที่ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ด้านสถาปัตยกรรม งานภูมิทัศน์ กับนั... [อ่าน : 155 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิด...

โครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรก... [อ่าน : 127 ครั้ง]

ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปน...

ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [อ่าน : 130 ครั้ง]

รางวัลประกวดพานไหว้ครู ประเภทค...

เช้านี้ unity award ยินดีกับน.ศ.ทุกคนที่ช่วยกันทำผลงาน ปวช.1 สถาปัตยกรรม Arch @026 [อ่าน : 130 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบ...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [อ่าน : 531 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) พัฒนา TOP-UP [อ่าน : 554 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการ bobe food center

เสนอโครงการศูนย์อาหารสำหรับโบ๊เบ๊อุดรธานี ที่มีลูกค้าหนาแน่น แต่ยังขาดบริการร้านอาหารที่ได้คุณภาพ [อ่าน : 107 ครั้ง]

โครงการ JAT HOUSE

โรงแรมคงความเป็น สถาปัตยกรรมอีสานไว้ให้เยอะที่สุด โรงแรมของเราจึงเป็นโรงแรมที่โดดเด่นด้านการตกแต่งสไ... [อ่าน : 111 ครั้ง]

โครงการ Rocket coffee bar

โครงการที่ออกแบบร้านอาหาร ด้วยตู้คอนเทรน์เนอร์ [อ่าน : 127 ครั้ง]

โครงการหอสมุดเวสสุวรรณ

โครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาชนที่ต้องการศึกษาหาความรู้ต่างๆได้อย่างครบถ้วนทุกวงจร การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น... [อ่าน : 117 ครั้ง]

โครงการ อีสานอยู่ดี

โครงการนี้เป็นการออกแบบโรงแรมที่เน้นดีไซน์โมเดิร์นกลิ่นไอวัฒนธรรมของอีสาน มาผสมผสาน กับการออกแบบ ผู้... [อ่าน : 124 ครั้ง]

โครงการ โค เคลฟเวอ คาเฟ่ (Co c...

ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจคาเฟ่ร้านกาแฟ และเบเ... [อ่าน : 135 ครั้ง]

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน...

หอสมุดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในปัจจุบันที่ต้องใช้หอสมุดที่มีอยู่ซึ่งมีสภาพที่เก่าแก่และชำรุดเสียหายจ... [อ่าน : 139 ครั้ง]

โครงการ Cafe digital lab

ออกแบบร้านคาเฟ่และค่าเฟ่ล้างกล้องฟิล์ม ครบวงจร [อ่าน : 135 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • พฤติกรรมการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้... ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 19 คน [อ่าน : 140 ครั้ง]
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดี่ยวกับแบบกลุ่ม[อ่าน : 130 ครั้ง]
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น Enscape For Sketchup ระดับประกา... แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดับปวช.3[อ่าน : 142 ครั้ง]
  • การส่งเสริมเจตคติการส่งงานของผู้เรียน วิชา 3108 2106 การเขียนแบบก่อสรา้ง 2 ปีการศึกษา 2561 ครูวรพงศ์ รอบรู้[อ่าน : 336 ครั้ง]
  • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม รายวิชา 2108 1004 ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา... ครูเขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม[อ่าน : 252 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 2 รหัสวิชา 2108 2005 ปีการศึกษา 2561 ครูสุชัญญ์ญา ชะลูด[อ่าน : 272 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการการออกแบบโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับ ประก... ครูวรัญญา พงษ์หนองโน[อ่าน : 314 ครั้ง]
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครูสุภัสสร เสริมทรัพย์[อ่าน : 326 ครั้ง]