แนวทางการประกอบอาชีพ

ระดับ ปวช.

ประกอบอาชีพช่างออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมในระดับผู้ปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุมของสถาปนิก
ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ


ระดับ ปวส.

ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมในระดับผู้ช่วยสถาปนิก ภายใต้การควบคุมของสถาปนิก
ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ