สถานที่
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียน 6
ชั้น 3 ห้อง 631
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000