ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของสาขาวิชา (Philosophy)

 รู้คิด จิตสร้างสรรค์ นำหลักวิชาการ พัฒนางานวิชาชีพ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถ สรา้งสรรค์ สอดคล้องเหมาะสมกับสังคม

3. ให้บริการทางวิชาการ งานวิชาชีพ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับสู่สังคม

4. ส่งเสริมการศึกษา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม

  

สถานที่

แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง 631
หมายเลขโทรศัพท์ 042 221538 ต่อ 604