เกี่ยวกับหลักสูตร

♦ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
♦ ออกแบบอาคารพักอาศัย
♦ อ่านแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
♦ เขียนแบบก่อสรา้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
♦ เขียนทัศนียภาพและตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม
♦ ทำหุ่นจำลองอาคาร
♦ ประมาณราคาอาคารพักอาศัย