ปรัชญาแผนกวิชา (Philosophy)

 รู้คิด จิตสร้างสรรค์

นำหลักวิชาการ พัฒนางานวิชาชีพ