วิสัยทัศน์แผนกวิชา (Vision)

มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม