พันธกิจแผนกวิชา (Mission)
  1. มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
  2. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามรถ สรา้งสรรค์ สอดคล้องเหมาะสมกับสังคม
  3. ให้บริการทางวิชาการ งานวิชาชีพ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับสู่สังคม
  4. ส่งเสริมการศึกษา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม