ชื่อ : นางสาวเกล้าเกศา กำพุทธ
เบอร์โทรศัพท์ : 0807717834
อีเมล์ : Stitch_dio@hotmail.com

 

 ตำแหน่ง
  ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563       : งานความร่วมมือประจำแผนก
                                                       : งานปกครองประจำแผนก
                                                       : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานประจำแผนก
                                                       : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำแผนก
  วันที่เข้าทำงาน
    14 พฤษจิกายน 2559
  วุฒิการศึกษา
 
- พ.ศ.2560 ปวส. สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
- พ.ศ.2556 ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พ.ศ.2551 ปวส. สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
- พ.ศ.2549 ปวช. สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 
- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ครูจ้างสอนแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  
  วิชาที่สอน
 
- ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  
- ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่  1  
  ภาคเรียนที่  2  
- ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่  1  คลิกดูตารางสอน
  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(1) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ