ชื่อ : เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0812629026
อีเมล์ : Khemph@udontech.ac.th

 

 ตำแหน่ง
 

ครู ค.ศ.1
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563         : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
                                                         : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ประจำแผนก

                                                         : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำแผนก
                                                         : งานสื่อการเรียนการสอนประจำแผนก

  วันที่เข้ารับราชการ
  22 เมษายน 2556
  วุฒิการศึกษา
 

พ.ศ.2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
พ.ศ.2546 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 - การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 - การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
 - สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

  ประวัติการทำงาน
 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ครู  ค.ศ.๑   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
พ.ศ. 2558 - 2560  ครู  ค.ศ.๑   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
พ.ศ. 2556 - 2558  ครูผู้ช่วย      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.ศ. 2549 - 2556  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
พ.ศ. 2548 - 2549  เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 
ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      - การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน
      เรื่อง หลักการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานโดยวิธีธรรมชาติ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
      สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

ปีการศึกษา 2562
   - พ.ศ. 2563 หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น
                     13 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์         
                     
www.thaiteentrainning.com สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ปีการศึกษา 2561

   - พ.ศ. 2561 อบรมโครงการเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 2
                     21-22 กรกฎาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปีการศึกษา 2560
   - พ.ศ. 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์
                     10-11 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
   - พ.ศ. 2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
                     สำหรับครูสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน
                     19-21 เมษายน ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
   - พ.ศ. 2560  การใช้ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และ
                     ระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับสถานศึกษา
                     20-21 กรกฎาคม ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
   - พ.ศ. 2560  การสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการศึกษา

                     10-11 สิงหาคม ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3)  เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4)  การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4)  รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1)  การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1)  แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2)  บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3)  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1)  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5)  วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3)  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5)  รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4)  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1)  กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3)  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ