ชื่อ : นางสาวเขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2629026
อีเมล์ : Khemph@udontech.ac.th

 

 ตำแหน่ง
  ครู
  วันที่เข้ารับราชการ
  22 เมษายน 2556
  วุฒิการศึกษา
 

พ.ศ.2546 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2548 - 2549  เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
พ.ศ. 2549 - 2556  ครูจ้างสอน  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
พ.ศ. 2556 - 2558  ครูผู้ช่วย     วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.ศ. 2558 - 2560  ครู  ค.ศ.๑   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ครู  ค.ศ.๑  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  วิชาที่สอน
 

วิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม
วิชา การเขียนแบบก่อสร้าง

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3)  เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4)  การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4)  รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1)  การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1)  แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2)  บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3)  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1)  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5)  วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3)  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5)  รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4)  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1)  กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3)  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ