ชื่อ : นางสาวสุภัสสร เสริมทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0890465608
อีเมล์ : Aff.civil.23@gmail.com

 

 ตำแหน่ง
 

ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563       : งานบริหารงานทั่วไปประจำแผนก
                                                       : งานทะเบียนประจำแผนก
                                                       : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาประจำแผนก
                                                       : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนประจำแผนก

  วันที่เข้าทำงาน
    24 พฤษภาคม 2560
  วุฒิการศึกษา
 

- พ.ศ. 2553 วิทย๋-คณิต โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

- พ.ศ. 2557 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขา วิศวกรรมโยธา) ราชมงคลอีสาน

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 2560   การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน  

 - 2561   สิ่งเสพติดในสถานศึกษา

  ประวัติการทำงาน
 

 -2560    ครู (พิเศษสอน)

 -2561    ครู (พิเศษสอน)

  วิชาที่สอน
 

-กลศาสตร์ วัสดุก่อสร้าง การประมาณราคา งานสำรวจ

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -2560   การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

  -2561   ทฤษฎีโครงสร้าง

  งานวิจัย
 

  - 2560   การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน

  - 2561   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -2560    โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 

 -2561    โครงการ อบรมครูที่ปรึกษา 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.2(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ