ชื่อ : นางสาววรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6566524
อีเมล์ : mayxxarch@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ

  พนักงานราชการ (ครู)
  ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563     : งานพัสดุประจำแผนก
                                                       : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำแผนก
                                                       : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนประจำแผนก
                                                       : งานวิทยบริการและห้องสมุดประจำแผนก
  วันที่เข้าทำงาน
 1  กรกฎาคม 2558
วุฒิการศึกษา
 

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถาบัน

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา

  งานวิจัยที่สนใจ
 
  ประวัติการทำงาน
    
  วิชาที่สอน
 

 1. การออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (2108-2003) 

 2. คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม (2108-2102)

 3. การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2108-2007)

 4. การทำหุ่นจำลอง (2108-2009)

 

 

  คณะกรรมการ
       
  ตำรา
       
  เอกสารประกอบการสอน
   

 

 
  งานวิจัย
       
  วิทยากรรับเชิญ
   
  บทความทางวิชาการ
       
  โครงการบริการทางวิชาการ
       
  อบรมสัมนา

วัน/เดือน/ปี

เรื่องที่เข้าประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด

6-8 พ.ค. 58

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

30 – 31 พ.ค.58

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนนักศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

10-12 มิ.ย.58

โครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม   AUTODESK REVIT

ชมรมวิชาชีพครูสถาปัตยกรรม วท.ดุสิต

16 ก.ค. 58

เข้าร่วมกิจกรรมต้นกล้าอุตสาหกรรมท้องถิ่นวิวัฒน์ฯ 2015

บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

29-30 ส.ค.58

โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่พักอาศัยของนักเรียน  นักศึกษาปีการศึกษา 2558

งานครูที่ปรึกษา / วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

8-9 ส.ค.58

โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา RMS 2007 และศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระบบ V-COP.NET ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

24-26 พ.ย.58

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานราชการทำหน้าที่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.7(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 12 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3)  สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ