ชื่อ : นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
เบอร์โทรศัพท์ : 0819652419
อีเมล์ : suchanyacd@gmail.com

 

 ตำแหน่ง
 

ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563       : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
                                                       : งานบุคลากรประจำแผนก
                                                       : งานการเงินประจำแผนก
                                                       : งานวางแผนและงบประมาณประจำแผนก

  วันที่เข้าทำงาน
    7 ธันวาคม 2542
  วุฒิการศึกษา
 

ปี 2534  วุฒิ ปริญญาตรี  คอ.บ. สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ปี 2532  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  นครราชสีมา

ปี 2527  วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3  สายวิทย์-คณิต  โรงเรียนรักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

7 ธันวาคม 2542     ตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 3       

1 ตุลาคม 2544      ตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 4       

1 เมษายน 2547     ตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 5       

1 เมษายน 2548     ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ คศ.1     

8 ตุลาคม  2551     ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ คศ.2     

1 ตุลาคม  2560     ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ คศ.2     

  วิชาที่สอน
 

- รหัสวิชา 2100-1303       วิชา ศิลปะและภาพร่าง

- รหัสวิชา 2108-1004       วิชา ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม

- รหัสวิชา 2108-2008       วิชา ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ

- รหัสวิชา 2108-2005       วิชา การเขียนแบบก่อสร้าง2

- รหัสวิชา 2108-2006       วิชา การเขียนแบบก่อสร้าง3

- รหัสวิชา 2108-2101       วิชา การเขียนแบบก่อสร้าง4

- รหัสวิชา 2108-2103       วิชา การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์2

- รหัสวิชา 3108-2105       วิชา กฏหมายและสัญญา

- รหัสวิชา 3108-2111       วิชา การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

 - รหัสวิชา 2108-2005 การเขียนแบบก่อสร้าง 2 

 - รหสัวิชา 2108-2008 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

   ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์

    ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับครูสาขาสถาปัตยกรรม ระดับพพื้นฐาน 

    ในวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังวัดปทุมธานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรีกษา 

    ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา 

    ในวันที่ 7 มีนาคม  2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม

คลิกเปิดเอกสาร

A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.7(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ