ชื่อ : นางสาวจันทรา ชุมดาวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0115229
อีเมล์ : janthra@udontech.ac.th

 

 ตำแหน่ง
  ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563       : งานประชาสัมพันธ์ประจำแผนก
                                                       : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจประจำแผนก
                                                       : งานครูที่ปรึกษาประจำแผนก
                                                       : งานวัดผลและประเมินผลประจำแผนก
  วันที่เข้าทำงาน
    1 มิถุนายน 2561
  วุฒิการศึกษา
 

 -พ.ศ.2555  ปริญญาตรี  คอบ.สถาปัตยกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 -พ.ศ.2551     ปวส.       สถาปัตยกรรม         วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 -พ.ศ.2549    ปวช.       สถาปัตยกรรม         วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 -พ.ศ.2560    ปวส.       สถาปัตยกรรม         วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - พ.ศ.2561-ปัจจุบัน       ครูจ้างสอนแผนกวิชาเทตนิคสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - พ.ศ.2555 - 2557      บริษัท เดอะพูลล์ เฮาส์ (รับสร้างสระว่ายน้ำ)       

 - พ.ศ.2557 - 2561      บริษัท อินเดกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด มหาชน   

  วิชาที่สอน
 

- ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ