ชื่อ : นายวรพงศ์ รอบรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6635162
อีเมล์ : reeoreo@gmail.com

 

 ตำแหน่ง
    ครู คศ.1
  ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  หน้าที่งานและหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2563     : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
                                                       : งานอาคารสถานที่ประจำแผนก
                                                       : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาประจำแผนก
                                                       : งานการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำแผนก
  วันที่เข้าทำงาน
    30 ตุลาคม 2561
  วุฒิการศึกษา
 

ปี พ.ศ. 2547  วุฒิ ปริญญาตรี คอ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี พ.ศ. 2545  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2543  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

พ.ศ. 2549-2556  ครูจ้างสอน   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

พ.ศ. 2556-2558  ครูผู้ช่วย      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2558-2559  ครู คศ.1     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2559-2561  ครู คศ.1     วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน  ครู คศ.1   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

รหัสวิชา  2108 1003  ชื่อวิชา พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร

รหัสวิชา  2108 2107  ชื่อวิชา วัสดุก่อสร้าง2

รหัสวิชา  3108 2106  ชื่อวิชา การเขียนแบบก่อสร้าง2

รหัสวิชา  3108 2101  ชื่อวิชา อุปกรณ์ประกอบอาคาร

รหัสวิชา  3108 0004  ชื่อวิชา ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ

รหัสวิชา  3108 2004  ชื่อวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม4

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

รหัสวิชา  3108 2106  ชื่อวิชา การเขียนแบบก่อสร้าง2

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา  ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ