โครงการกิจกรรมประกวด ดาว- เดือน แผนกช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:34 น. 654 ครั้ง นางสาวสุภัสสร

หลักการและเหตุผล             

                      เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้จัดทำโครงการประกวด ดาว เดือน ของแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการดังกล่าวยังส่งผลให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ความมีไหวพริบที่ดี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

                       ด้วยเหตุผลเหล่านี้ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จึงจัดโครงการประกวด ดาว เดือน ขึ้น ที่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ   นักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.และปวส. ในแผนก  จำนวน  100  คน รวมทั้งสิ้น  100 คน

เชิงคุณภาพ   นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของกิจกรรมการประกวดดาว เดือนและสร้างความผ่อนคลายให้แก่กันและกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ให้นักเรียน นักศึกษาผ่อนคลายจากกิจกรรมอื่นๆ      

-ให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออก                                        

-ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักเรียน นักศึกษา

-ให้มีตัวแทนและเป็นตัวแทนของแผนก

#คณะกรรมการดำเนินงาน

#google drive data

 

รูปภาพประกอบ :