ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562, เวลา 09:52 น. 486 ครั้ง เขมอัชฌ์ธิกา

ชื่องานวิจัย                ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักศึกษาของนักเรียนนักศึกษา

                               แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อผู้ดำเนินการวิจัย       นางสาวสุภัสสร เสริมทรัพย์   

หน่วยงาน                 แผกเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปีการศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

ปัญหาการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาเหตุผลของปัญหาการแต่งกาย คือสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ทันสมัย ทำให้วัยรุ่นในปัจจุบันเรียนแบบการแต่งกายจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั้งการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายจากชาวตะวันตกด้วยทำให้นักศึกษาก็รับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายนั้นมาด้วยเช่นการนุ่งกระโปรงที่สั้น ใส่เสื้อผ้าที่รัดติ้วจนเกินไปหรือการใส่รองเท้าตามแฟชั่นต่างๆรวมไปถึงการแต่งกายที่ผิดระเบียบตามกาลเทศะตามสถานที่นั้นๆว่าเราควรที่จะแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่นั้นด้วยในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเร็วเกินกว่าการปรับตัวให้เหมาะสมกับการรับรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งค่านิยมทางวัตถุและวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลให้วัยรุ่นในปัจจุบันรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแยกไม่ออกระหว่างความเหมาะสมกับกับความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นในกรุงเทพฯที่มีสื่อต่างๆนำเสนออยู่ตลอดเวลาดาราวัยรุ่นที่แต่งกายโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมหรือไม่ได้คิดว่าตนเองจะเป็นแบบอย่างให้วัยรุ่นเลียนแบบอย่างไรจึงทำให้วัยรุ่นสมัยนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง ไม่เคยคิดเลยว่าออกมาจากบ้านเพื่อจะไปที่ไหน ควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมปัญหาหลักของการแต่งกาย