การพัฒนาทักษะการการออกแบบโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 ปีการศึกษา 2561

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562, เวลา 11:25 น. 496 ครั้ง เขมอัชฌ์ธิกา

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านออกแบบโปรแกรมกราฟิกมากขึ้น 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทำงานของโปรแกรมการออกแบบกราฟิกโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเสมือนจริง

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 15 คนโดยใช้วิธีเลือกจากนักเรียนที่ มีผลการทดสอบก่อนเรียนตํ่า (หรือโดยใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย)

 https://drive.google.com/drive/folders/1pY7tgWdDzr2flgaN0_L-v35Hd3Hg4oiP?usp=sharing