รายงานผลการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน 2562

กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 16:55 น. 374 ครั้ง นางสาววรัญญพัชร

ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เลขที่....739../.....2562....มอบหมายให้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งมีนักเรียน ในการนี้ได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้าน  หอพัก  บ้านเช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียนจำนวน..9..คน/ครัวเรือน  ทำให้ทราบสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้เรียน  ได้พบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูและผู้ปกครอง  เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล  ติดตาม  ช่วยเหลือ  และบ่มเพาะ  ส่งเสริม