ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 21:31 น. 358 ครั้ง นางสาววรัญญพัชร

แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม

จัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

ในการนี้แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม  ขอรายงานผลการแข่งขันทักษะ พร้อมรายละเอียดดังนี้ 

๑. การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้าง    ระดับ ปวช.  ประเภท ทีม

                    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑

๑.๑ นายธเนศกร                  ทองสอดแสง               นักศึกษา

๑.๒ นางสาววิกันดา               จันทร์เที่ยง                 นักศึกษา

๑.๓ นางสาวประภากร             ใจทน                       นักศึกษา

๑.๔ นางสาวจันทรา               ชุมดาวงศ์                   ครูจ้างสอน       (ครูผู้ควบคุม)

๒. การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  ประเภท ทีม

                      ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๒.๑ นายฐปกรณ์                   นันทะศิริ          นักศึกษา

๒.๒ นางสาวชนิดาภรณ์            มลจันทร์         นักศึกษา

๒.๓ นายอนุชาติ                     สินธุชาติ        นักศึกษา

๒.๔ นางสาวเกล้าเกศา             กำพุทธ           ครูจ้างสอน       (ครูผู้ควบคุม)