ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 22:38 น. 412 ครั้ง นางสาววรัญญพัชร

ตามที่ ได้จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒๙   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาสถาปัตยกรรม ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ในการนี้แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม  ขอรายงานผลการแข่งขันทักษะ พร้อมรายละเอียดดังนี้ 

๑. การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้าง     ระดับ ปวช.  ประเภท ทีม

                    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓

๑.๑ นายธเนศกร                     ทองสอดแสง               นักศึกษา

๑.๒ นางสาววิกันดา                 จันทร์เที่ยง                  นักศึกษา

๑.๓ นางสาวประภากร                ใจทน                       นักศึกษา

๑.๔ นางสาวจันทรา                 ชุมดาวงศ์                   ครูจ้างสอน       (ครูผู้ควบคุม)

๒. การแข่งขันทักษะ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  ประเภท ทีม

                    ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๒.๑ นายฐปกรณ์                   นันทะศิริ                   นักศึกษา

๒.๒ นางสาวชนิดาภรณ์            มลจันทร์                  นักศึกษา

๒.๓ นายอนุชาติ                     สินธุชาติ                 นักศึกษา

๒.๔ นางสาวเกล้าเกศา            กำพุทธ                     ครูจ้างสอน       (ครูผู้ควบคุม)