การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น Enscape For Sketchup ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563, เวลา 12:14 น. 341 ครั้ง นางสาววรัญญพัชร

https://drive.google.com/open?id=17Af41C-h4OhPjiSC89An7HTJrPEZxvZS