การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563, เวลา 12:25 น. 300 ครั้ง นางสาวสุภัสสร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่ม ในการเรียนรายวิชาการประมาณราคางานก่อสร้าง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2562  จำนวน 35 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้อสอบเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนในการเรียนรายวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2562  จำนวน 35 คน

ผลการวิจัย พบว่า

สาระสําคัญที่ได้จากการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวกับแบบ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ปี 3 สาขาสถาปัตยกรรม ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาประมาณราคางานก่อสร้าง รหัสวิชา 2108-2110 จำนวน 35 คน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.) เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการเรียนแบบกลุ่มมากที่สุด คือร้อยละ 100

2.) หากนําค่าคะแนนพัฒนาการมาหาค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนพัฒนาการโดยสามารถผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.22 ของนักเรียนทั้งหมด

 https://drive.google.com/drive/folders/1jzwMHsxFLq-k8CnUzCnFGp5ou_4YbGyZ