ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

อบรมและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) [อ่าน : 543 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครู

22 มิถุนายน 2560 ศิษย์ทราบซึ้งในพระคุณครู [อ่าน : 489 ครั้ง]

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ-ผูกแขนอวยพร ให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1069 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการอบรมการแข่งขันทักษะโลจิ...

วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 [อ่าน : 613 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั... การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง [อ่าน : 443 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เรื่องเวคเตอร์และระบบของแรงใน 2 มิติโดยเทคนิคแผ... 2/2559[อ่าน : 452 ครั้ง]