ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

ความรู้ดี  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิต  ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

2. บริหารจัดการการอาชีวศึกษา  การให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา

3.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่น ๆ  ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน

4.ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

วัตถุประสงค์

xxx 

 

สถานที่ทำการ

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลขที่ 3  ถนนวัฒนานุวงค์  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

 

พันธกิจ

xxx