เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา 

 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ 2543  ในสาขาวิชา 

 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน  ในสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง  ในระดับ  ปวช  

 ระดับ ปวส  สาขาวิชา  อุตสาหกรรมการผลิต  สาขาวิชา อุตสาหกรรมติดตั้ง  สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์