การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน พฤหัส ที่ 17 พฤษภาคม 2561, เวลา 09:45 น. 407 ครั้ง นายวิรัตน์

         การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน  วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

   

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

        ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในรายวิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560  จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานครั้งนี้  ประกอบด้วย ใบงานตามเนื้อหาบทเรียน แบบบันทึกการส่งงานในแต่ละวัน แบบบันทึกการสังเกตการทำงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  หาค่าเฉลี่ยร้อยละของการส่งงาน ตารางที่ 1 มาเปรียบเทียบกับการส่งงาน   ตารางที่ 2 โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก

       ผลการวิจัย  พบว่าค่าเฉลี่ยของการส่งงานหลังจากการเสริมแรงทางด้านบวก เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้สรุปว่า การที่ครูผู้สอนได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน และให้การเสริมแรงทางด้านบวก และเจคติต่างๆ ทั้งในการให้คำพูดชมเชย การให้คะแนนพิเศษ และอื่นๆ พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 17 คน มีการส่งงานเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 54.41% เป็นร้อยละ 85.29 %