ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั... การศึกษาการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงาน วิชา การเขียนแบบแผ่นคลี่ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง [อ่าน : 449 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เรื่องเวคเตอร์และระบบของแรงใน 2 มิติโดยเทคนิคแผ... 2/2559[อ่าน : 456 ครั้ง]
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 2