บริการยืม-คืน

การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศมีดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ณ เคาท์เตอร์ชั้น 1 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

 2. แสดงบัตรสมาชิกและหนังสือที่จะยืม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืม