บริการห้องอินเทอร์เน็ต
         เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน นักศึกษา อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดชั้น 2