บริการสมัครสมาชิก

บริการสมัครสมาชิก

 1.นักเรียน นักศึกษาสามารถนำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาสมัครสมาชิกได้ที่งานวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 1