ชื่อ : นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 08971132769
อีเมล์ : nipapan_ph@hotmail.com
 
 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    28 พฤษภาคม 2527
  วุฒิการศึกษา
 

 -กศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 - กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 - การเปลี่ยนแปลงด้านภาษาไทย

  ประวัติการทำงาน
 

  28 พฤษภาคม  2527   อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

  1 ตุลาคม  2535         อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

  16 พฤศจิกายน  2536  อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  24 ธันวาคม  2547      ครู   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

   1 กุมภาพันธ์  2549     ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  13 มีนาคม  2552        ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  จนถึงปัจจุบัน

งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

1. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

2. หัวหน้างานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

3. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

4. หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)

 - วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)

 - วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101)

  คณะกรรมการ
 

  - คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  - ครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2534 จากกระทรวงศึกษาธิการ

  - ครูตัวอย่างประจำวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2530

  ตำรา
     
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับ ปวช. (2000-1101)

  - วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับ ปวส. (3000-1101)

  งานวิจัย
 

    - งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    - งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบซิปปาและเทคนิคแบบจิ๊กซอว์ วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ระดับประกาศนียบัตาวิชาชีพชั้นสูง

    - งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติ วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

   - งานวิจัยเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 รหัส 2000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

   -งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 2000-1101

  วิทยากรรับเชิญ
 

   - อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

  บทความทางวิชาการ
 

   - บทความเชิงสารคดีท่องเที่ยว  " ไปเที่ยวเมืองแขก" ตีพิมพ์ในวารสาร "วิษณุสาร"วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

   - ผู้เขียนคอลัมน์ "แล้วเราก็ปรึกษากัน" ตีพิมพ์ในวารสาร "วิษณุสาร" วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมมนา
 

 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2543

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2544 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2545 ณ อินเตอร์รีสอร์ท จ. อุดรธานี

 4. การจัดทำแผนพัฒนาและการประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2546 ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเวอร์แลนด์รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2546

 5. การฝึกอบรมโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเค ยู โฮม กรุงเทพฯ

6. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

7. ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้สู่การประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2548 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

8. การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ปี 2550 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

9. ปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 7 สิงหาคม 2552 จ. เชียงใหม่


 


ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01  2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02  2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03  2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04  2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05  2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06  2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07  3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08  3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09  3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10  3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11  3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12  3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13  3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14  3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15  3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16  3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17  3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18  3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19  3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20  1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21  3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ