ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุสังเคราะห์[อ่าน : 741 ครั้ง]
  • ปัญหานักศึกษาหนีเรียน วิชางานฝึกฝีมือ ชื่องานวิจัย ปัญหานักศึกษาหนีเรียน [อ่าน : 534 ครั้ง]
  • หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 2560[อ่าน : 523 ครั้ง]