ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ฝึกให้เป็นช่างที่ดี ต้องขยันอดทน  ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย  จิตใจมีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งสอนให้ผู้เรียนมีพื้นฐานของช่างที่ดีมีระเบียบวินัยจิตใจมีคุณธรรม

พันธกิจ

 ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอนให้มีความพร้อม

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานของช่าง

2.ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ตามใบงาน

3.ผู้เรียนทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาคาร 6 ชั้น 1