ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุสังเคราะห์[อ่าน : 461 ครั้ง]
  • ปัญหานักศึกษาหนีเรียน วิชางานฝึกฝีมือ ชื่องานวิจัย ปัญหานักศึกษาหนีเรียน [อ่าน : 376 ครั้ง]
  • หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 2560[อ่าน : 332 ครั้ง]
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 3